Meer vermogen, meer rijplezier

Algemene Voorwaarden AP Tuning

Algemene Voorwaarden AP Tuning

Wil je weten wat de voorschriften zijn van AP Tuning? Bekijk hier onze algemene voorwaarden (PDF).

Artikel 1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. AP Tuning: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: AP Tuning gevestigd aan de Edisonstraat 26 A te Wijchen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 76161307;

 2. klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met AP Tuning is aangegaan of die met AP Tuning een overeenkomst wenst aan te gaan;

 3. overeenkomst: iedere overeenkomst tussen AP Tuning en de klant;

 4. product: de fysieke zaak, zoals een auto onderdeel, die AP Tuning in het kader van de overeenkomst aan de klant levert;

 5. werkzaamheden: alle werkzaamheden die AP Tuning in het kader van de overeenkomst aan het voertuig uitvoert, zoals het stellen van een diagnose, het chiptunen van het voertuig en het testen van het voertuig;

 6. voertuig: het voertuig waaraan AP Tuning in opdracht van de klant werkzaamheden uitvoert.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes (en overige rechtshandelingen) van AP Tuning en op alle overeenkomsten tussen de klant en AP Tuning.

2.2 Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen AP Tuning en de klant, dan wordt de klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt door AP Tuning uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk of via de e-mail worden overeengekomen.

2.5 Wanneer een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, dan geldt deze wijziging en/of aanvulling slechts voor de betreffende overeenkomst.

2.6 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door AP Tuning vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.7 Indien AP Tuning niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat AP Tuning in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.8 AP Tuning heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant die een duurovereenkomst en/of een samenwerking met AP Tuning is aangegaan wordt schriftelijk of via de e-mail in kennis gesteld van de gewijzigde algemene voorwaarden en van de datum van inwerkingtreding. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen nadat de gewijzigde algemene voorwaarden in werking zijn getreden.

Artikel 3. Aanbod

3.1 Ieder aanbod en iedere offerte van AP Tuning is vrijblijvend.

3.2 AP Tuning kan niet aan zijn offerte of aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan AP Tuning opgegeven eisen en specificaties en andere gegevens waarop AP Tuning zijn offerte of aanbod baseert. Indien de door de klant opgegeven eisen en/of specificaties en/of andere gegevens onjuist of niet volledig blijken te zijn, dan kan dat tot extra kosten leiden die aan de klant in rekening worden gebracht.

3.4 Vermelde prijzen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met de offerte of het aanbod van AP Tuning, bijvoorbeeld via de e-mail, telefonisch of in persoon op het vestigingsadres van AP Tuning.

4.2 Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen stuurt AP Tuning de klant een bevestiging van de gemaakte afspraak via de e-mail met de datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Artikel 5. Annulering

5.1 Indien de klant de met AP Tuning gemaakte afspraak voor het uitvoeren van de werkzaamheden annuleert 24 uur of korter voor het tijdstip van de afspraak of niet verschijnt op de afspraak, dan wordt € 100,- incl. btw als annuleringskosten aan de klant in rekening gebracht. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

5.2 Bestelde producten kunnen niet kosteloos geannuleerd worden.

Artikel 6. Prijzen

6.1 Voor de klant zijnde een bedrijf zijn vermelde prijzen en tarieven exclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

6.2 Voor de klant zijnde een consument zijn vermelde prijzen en tarieven inclusief btw.

6.3 AP Tuning heeft het recht zijn prijzen en tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

Artikel 7. Uitvoering van de overeenkomst

7.1 AP Tuning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 AP Tuning heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

7.3 AP Tuning voert de werkzaamheden uit op zijn vestigingsadres.

7.4 Gedurende de werkzaamheden wordt geen leenauto aan de klant ter beschikking gesteld.

7.5 AP Tuning heeft over het algemeen geen producten of voorraad. Producten worden speciaal voor de klant door AP Tuning bij zijn leverancier besteld.

7.6 Indien AP Tuning tijdens de werkzaamheden een gebrek constateert aan het voertuig dat een goede uitvoering van de werkzaamheden zou kunnen belemmeren, dan wordt de klant daarvan in kennis gesteld en kan AP Tuning besluiten de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat de klant het gebrek heeft hersteld of heeft laten herstellen.

Artikel 8. Verplichtingen van de klant

8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan AP Tuning aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan AP Tuning worden verstrekt.

8.2 Voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en aan het uitvoeren van de werkzaamheden dient de klant gebreken en/of storingen aan het voertuig aan AP Tuning te melden.

8.3 De klant garandeert dat hij bevoegd is de opdracht te verlenen tot het uitvoeren van werkzaamheden aan het voertuig.

8.4 De klant vrijwaart AP Tuning voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 9. Meerkosten

9.1 Indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet, dan heeft AP Tuning het recht de extra kosten die hij daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening te brengen:

a. De overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd;

b. Extra werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden voortvloeiend uit omstandigheden welke niet redelijkerwijs te verwachten waren aan de hand van de gegevens op welke de offerte of prijsopgave is gebaseerd;

c. De klant onjuiste of niet volledige gegevens aan AP Tuning verstrekt heeft;

d. Op verzoek van de klant (herstel)werkzaamheden worden uitgevoerd op een andere locatie dan het vestigingsadres van AP Tuning.

Artikel 10. Uitvoeringstermijn

10.1 Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn. AP Tuning zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven uitvoeringstermijn na te komen.

10.2 In het geval dat een uitvoeringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 11. Facturatie en betaling

11.1 Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd, stuurt AP Tuning via de e-mail de factuur.

11.2 De factuur kan middels pinbetaling op het vestigingsadres van AP Tuning voldaan worden.

11.3 Indien de factuur niet middels pinbetaling wordt voldaan, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum.

11.4 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden.

11.5 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen de kosten van invordering zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

11.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van AP Tuning op de klant onmiddellijk opeisbaar.

11.7 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van AP Tuning liggen, dan wel niet aan zijn doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: extreme weersomstandigheden; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; verkeersmoeilijkheden; epidemieën; brand; diefstal; oorlog; rellen; natuurramp; terrorisme; stroomstoring; overstroming; overheidsmaatregelen; internetstoring; storing in apparatuur van AP Tuning; wijzigingen in wet- en regelgeving; een niet-toerekenbare tekortkoming van een door AP Tuning ingeschakelde partij.

12.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal AP Tuning niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal hij tevens vooralsnog ontheven zijn van zijn verplichting tot het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog en/of gewijzigd uit te voeren, zullen zowel AP Tuning als de klant gehouden zijn om die te benutten.

12.3 Indien het uitvoeren van de overeenkomst wegens een overmachtssituatie tijdelijk onmogelijk is, dan geeft dat de klant, niet zijnde een consument, niet het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

12.4 Voor zover AP Tuning ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is AP Tuning gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst is.

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van AP Tuning, totdat alle vorderingen (inclusief incassokosten en rente) die AP Tuning op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

13.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet: verpanden; aan derden enig ander recht daarop verlenen; buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen of afleveren.

13.3 De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van AP Tuning te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van AP Tuning veilig te stellen.

13.4 Indien de klant zijn verplichtingen jegens AP Tuning niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is AP Tuning gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van AP Tuning op volledige schadevergoeding.

13.5 Indien AP Tuning gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht AP Tuning toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van AP Tuning zich bevinden.

13.6 Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk AP Tuning daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van AP Tuning.

13.7 De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan AP Tuning toekomende rechten onverlet.

Artikel 14. Garantie en klachten

14.1 AP Tuning verleent op de tuning een “niet-goed geld-terug” garantie. Dit houdt het volgende in:

 1. Indien de tuning niet goed functioneert, dan dient de klant AP Tuning daarvan zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen 14 dagen na de uitvoerig van de werkzaamheden, op de hoogte te stellen;
 2. Vervolgens zal AP Tuning zich maximaal inspannen om binnen een redelijke termijn het probleem op te lossen en om de tuning correct te laten werken. De klant is verplicht AP Tuning de mogelijkheid te geven herstelwerkzaamheden aan het voertuig uit te laten voeren op het vestigingsadres van AP Tuning;
 3. Hebben de herstelwerkzaamheden niet het gewenste resultaat en kan AP Tuning het probleem met de tuning niet oplossen, dan wordt de software van het voertuig teruggezet in de originele staat en ontvangt de klant de betaalde prijs voor de tuning terug van AP Tuning.

14.2 De garantie genoemd in artikel 14.1 komt te vervallen en herstelwerkzaamheden aan het voertuig of aan een geleverd product worden niet kosteloos uitgevoerd indien:

 1. De klant of een derde (herstel)werkzaamheden aan de motor en/of software van het voertuig of aan het product heeft uitgevoerd;
 2. De klant niet zorgvuldig is omgegaan met het voertuig of het product dan wel het voertuig of het product heeft gebruikt in strijd met de (technische) specificaties en/of met de gebruiksinstructies;
 3. Gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten en/of werkzaamheden die niet door AP Tuning zijn (op)geleverd;
 4. Het gebrek veroorzaakt is door een van buitenkomende omstandigheid, zoals een verkeersongeluk of vernieling.

14.3 Kosten voor vervangend vervoer vallen niet onder enige garantie en komen niet voor rekening van AP Tuning.

14.4 Indien tijdens een onderzoek van AP Tuning blijkt dat een van de situaties genoemd in artikel 14.2 van toepassing is en/of dat er geen sprake is van non-conformiteit, dan heeft AP Tuning het recht de gemaakte onderzoekskosten aan de klant in rekening te brengen.

14.5 Indien de klant gebreken aan uitgevoerde werkzaamheden zonder de voorafgaande toestemming van AP Tuning door een derde laat repareren/oplossen, dan worden de kosten hiervan niet door AP Tuning vergoed.

14.6 De klant dient AP Tuning te allen tijde de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken en (herstel)werkzaamheden uit te voeren.

Artikel 15. Update uitgevoerd door dealer

15.1 De garantie genoemd in artikel 14.1 is niet van toepassing indien de tuning niet meer werkt na een update van een dealer.

15.2 Indien na een update van een dealer de tuning niet meer werkt, dan voert AP Tuning op verzoek van de klant de werkzaamheden nogmaals uit tegen een gereduceerd tarief.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en verjaring

16.1 AP Tuning kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. Een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden;
 2. Enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

16.2 De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. AP Tuning is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De klant vrijwaart AP Tuning tegen alle aanspraken ter zake.

16.3 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product of de opgeleverde werkzaamheden, dan sluit AP Tuning iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

16.4 AP Tuning is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het voertuig of het product, door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruikshandleiding of gebruik in strijd met de technische specificaties.

16.5 Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. AP Tuning is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het voertuig waaraan AP Tuning werkzaamheden heeft uitgevoerd.

16.6 Het uitvoeren van een vermogenstest op een vermogensbank is voor risico van de klant. AP Tuning kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het voertuig als gevolg van het uitvoeren van een test op een vermogensbank.

16.7 AP Tuning kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor een gebrek aan het voertuig dat al aanwezig was voordat AP Tuning een aanvang maakt met de werkzaamheden en voor de daaruit voortvloeiende schade.

16.8 AP Tuning is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, kosten voor vervangend vervoer, sleepkosten, reiskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

16.9 Indien AP Tuning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van AP Tuning beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van AP Tuning gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van AP Tuning beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de betaalde prijs voor het product of tot het bedrag dat de klant betaald heeft voor de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

16.10 De aansprakelijkheid van AP Tuning ontstaat slechts indien de klant AP Tuning onverwijld en deugdelijk, schriftelijk of via de e-mail in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en AP Tuning ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat AP Tuning in staat is adequaat te reageren.

16.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens AP Tuning vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens AP Tuning kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

16.12 Indien de klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens AP Tuning handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die AP Tuning daardoor lijdt.

Artikel 17. Opschorting en ontbinding

17.1 Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de klant, op de klant de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard, de klant in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft AP Tuning het recht de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AP Tuning op schadevergoeding.

17.2 Indien de klant een van zijn verplichtingen jegens AP Tuning niet nakomt of AP Tuning vreest dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen en de klant is niet in staat om op eerste verzoek van AP Tuning adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft AP Tuning het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van AP Tuning op schadevergoeding.

17.3 Voorts is AP Tuning bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden of AP Tuning de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan worden de werkzaamheden die tot aan het moment van de ontbinding of opschorting zijn uitgevoerd aan de klant in rekening gebracht, onverminderd het recht van AP Tuning op vergoeding van schade die hij door de ontbinding of opschorting lijdt of heeft geleden, zoals omzetverlies.

Artikel 18. Verwerking van persoonsgegevens

18.1 AP Tuning verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de klant het privacy beleid van AP Tuning raadplegen, zie [link naar privacy beleid].

Artikel 19. Intellectuele eigendomsrechten

19.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door AP Tuning aan de klant verstrekte gegevens, software, producten, e.d. betreft, verblijft bij AP Tuning of bij zijn licentiegever. Het is de klant niet toegestaan om dergelijke gegevens, software, producten, e.d. te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

19.2 Door het tunen van het voertuig wordt slechts een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie verleend om de software te gebruiken in het voertuig.

19.3 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door AP Tuning wordt verstrekt, blijft zijn onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste verzoek onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

19.4 De klant dient de intellectuele eigendomsrechten van AP Tuning en van zijn licentiegever te allen tijde te respecteren. Handelt de klant in strijd met deze intellectuele eigendomsrechten, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die AP Tuning daardoor lijdt, waaronder omzetverlies.

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1 Op deze algemene voorwaarden alsmede op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

20.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en AP Tuning worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AP Tuning gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat AP Tuning schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.